2. TŘÍDA

“Rok mezi indiány”

Hlavními cíli je formou her a praktických činností vést děti k pochopení, že změny způsobené lidmi mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit, pomocí aktivit vytvořit přátelské prostředí bez projevů rivality a agrese a přirozenou cestou rozvíjet zvídavost dětí, jejich touhu po objevování nového a objasňování neznámého.

Prostřednictvím jednoduchých pokusů rozvíjet intelektuální schopnosti dětí, upevňovat jejich smysl pro spolupráci, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání a přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem a radost z objevování) a k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi, zdokonalovat ve smysluplném využívání technologií a zlepšit polytechnickou gramotnost, rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si praktických dovedností přiměřených věku, posilování přirozených poznávacích citů, vytváření pozitivního vztahy k intelektuálním činnostem a k učení, rozvoj kooperativních dovedností, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije.

Motto: „Experimentujme, tvořme a poznávejme přírodu a život v ní."

 • ZÁŘÍ - MĚSÍC LOVU

  VÍTÁME SE S KAMARÁDY (seznámení s novými kamarády, pravidla třídy):  1.9. -  8.9.
  MÍSTO, KDE ŽIJI (kde bydlím): 11.9. - 15.9.
  KAMPAK LETÍ PTÁCI? (ptáci a jejich odlet do teplých krajů): 18.9. - 22.9.
  INDIÁNI NA LOVU (volně žijící zvířata): 25.9. – 29.9.

 • ŘÍJEN – MĚSÍC PADAJÍCÍHO LISTÍ
 • LISTOPAD - MĚSÍC BLÁZNIVÝ
 • PROSINEC – MĚSÍC DLOUHÝCH NOCÍ
 • LEDEN – MĚSÍC SNĚHU
 • ÚNOR – MĚSÍC HLADU
 • BŘEZEN – MĚSÍC VRAN
 • DUBEN – MĚSÍC TRÁVY
 • KVĚTEN – MĚSÍC SAZENIC
 • ČERVEN – MĚSÍC RŮŽÍ