“Putování za pohádkou”

Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám .” (H. Ch. Anderson)

Hlavními cíli je prostřednictvím pohádek a čtením knížek rozvíjet schopnost abstraktního myšlení, rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, klást základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
Je upřednostňováno smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporuje přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany, též podporuje rozvoj komunikativních dovedností. Tím, že dítě slyší a naslouchá četbě, tak se poslechem učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti a artikulaci.
Dítě se učí posloucháním četby tvořit věty, rozšiřuje si slovní zásobu.
Čtení rozvíjí koncentraci a disciplínu, naučí se, že určitou dobu je potřeba věnovat pozornost, rozvíjí si paměť (zapamatováním si příběhů a pohádek) a učí se pravidelnosti.

 • KAŠPÁRE

  VÍTÁME VÁS...   (adaptace, značky):  1.9. -   3.9.
  VŠICHNI JSME KAMARÁDY  (kamarádské vztahy, pravidla): 6.9. - 10.9.
  CO KOLEM SEBE VIDÍME? (barvy a tvary): 13.9. - 17.9.
   

 • SKŘÍTEK
 • STRAŠIDÝLKO
 • ČERTÍK
 • KRÁL
 • PRINCEZNIČKA
 • VÍLA
 • ČARODĚJ
 • DRAK
 • VODNÍK